תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

 

 

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

 

אם ברצונך לקבל מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע, נבקשך למלא את טופס הבקשה למידע ולשלוח את הטופס לממונה על חופש המידע בחברה לביטחון וסדר ציבורי; מר אבי אשכנזי, רחוב ז'בוטינסקי 61, ראשון לציון 75264 . פקס-03-9500542[email protected] .  

המידע יימסר למבקש כפי שהוא מצוי במשרדי החברה. על המבקש לשאת בתשלום אגרה כקבוע בחוק.

בשלב זה ניתן להגיש בקשות בהתאם לטפסים המצורפים ועל פי הוראות הנוהל העירוני.

 

נימוקים לדחיית בקשה למידע או מתן תשובה שלילית או חלקית:

מס'

האסמכתא בחוק

הפירוט

1

סעיף 7 (ה)

המידע אינו מצוי ברשות כפי שנתבקש ומצריך עיבוד מיוחד לצורכי המבקש

2

סעיף 8 (1)

מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה

3

סעיף 8 (3)

המידע אינו מצוי / אינו קיים במשרדי הרשות

4

סעיף 8 (4)

המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום

5

סעיף 8 (5)

המידע נוצר ברשות אחרת ואין בהפניית המבקש לאותה רשות בכדי להכביד על קבלת המידע על ידיו

6

סעיף 9 (א') (3)

מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

7

סעיף 9 (א') (4)

המידע המבוקש אסור לגילוי על פי כל דין

8

סעיף 9 (ב') (1)

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה

9

סעיף 9 (ב') (2)

מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב

10

סעיף 9 (ב') (4)

מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, וכן, חוות-דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה

11

סעיף 9 (ב') (6)

מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי

12

סעיף 9 ב' (7)

רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע

13

סעיף 9 (ב') (8)

מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין

14

סעיף 9 (ב') (9)

מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד